Disclaimer

Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de Klantenzone van het CIBG

 

De onderstaande bepalingen geven aan onder welke voorwaarden het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest u toegang verleent tot zijn internetportaal.

 

Het huidige internetportaal is een initiatief van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), parastatale van categorie A opgericht krachtens artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 21.

 

 1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het CIBG verleent u toegang tot de Klantenzone website en tot de daarin opgenomen informatie op voorwaarde dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden die vermeld staan op de huidige pagina “gebruiksvoorwaarden”. Door de Klantenzone website en de daarin opgenomen informatie te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. Het CIBG kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

 

 1. Gebruik van het internetportaal

De inhoud van de huidige Klantenzone website wordt uitsluitend aan u beschikbaar gesteld met het doel algemene informatie in te winnen over het CIBG en haar activiteiten.

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de op het portaal aangeboden diensten en voor uw persoonlijke gebruik. Deze website mag niet worden gebruikt als basis voor welke beoordeling van het CIBG dan ook, en is op generlei wijze tegenstelbaar aan, noch bindend voor het CIBG. Niets op deze website mag worden beschouwd als tekoopbieding of aanbod tot levering van diensten of als uitnodiging om een contract te sluiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe het internetportaal te gebruiken met inachtneming van de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag het internetportaal niet gebruiken op een wijze die afbreuk kan doen aan de belangen van het CIBG, zijn leveranciers en/of partners.

 

 1. Waarborgen en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van het internetportaal

In het algemeen kan het CIBG op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de Klantenzone website dan wel uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi-delictuele aard is dan wel berust op een schuldloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien het CIBG gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

3.1. Informatie

Het CIBG zet alle redelijke middelen in om ervoor te zorgen dat de op zijn Klantenzone website  gepubliceerde informatie naar zijn beste weten up-to-date is. Het CIBG verleent evenwel geen enkele waarborg met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en waarborgt evenmin dat het internetportaal voortdurend en in elk opzicht volledig en up-to-date is. Het kan zijn dat de op dit internetportaal opgenomen informatie inhoudelijke onjuistheden, technische onvolkomenheden of tikfouten bevat. Deze informatie wordt gegeven ter indicatie en kan periodiek worden gewijzigd. Het CIBG kan zich genoodzaakt zien te allen tijde en onaangekondigd verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aan te brengen.

Het gebruik van deze website, en bijgevolg van alle informatie die wordt verkregen of alle elementen die worden gedownload tijdens het gebruik van de dienst, vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De CIBG wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op dit internetportaal.

De gebruiker erkent bovendien dat hij als enige aansprakelijk is voor elke schade die aan zijn IT-systeem wordt toegebracht of voor elk gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van welke inhoud dan ook.

 

3.2. Toegang tot het internetportaal

Dit internetportaal wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een «as-is» dienst en is toegankelijk naargelang van de beschikbaarheid ervan. Het CIBG kan geen enkele waarborg geven met betrekking tot de continuïteit, opportuniteit, veiligheid of storingvrijheid van deze dienst, en evenmin waarborgen dat de met gebruikmaking van de dienst verkregen resultaten juist en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele fouten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

 

3.3. Hyperlinks

De Klantenzone website bevat koppelingen of hyperlinks naar andere websites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u uitsluitend ter indicatie beschikbaar worden gesteld. Het CIBG heeft geen controle over deze websites en de daarin opgenomen informatie en kan bijgevolg geen enkele waarborg geven met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van die informatie.

Het CIBG wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of onwettelijke inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, alsook voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging daarvan.

 

3.4. Handelingen van internetgebruikers

Het CIBG kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de door internetgebruikers gestelde handelingen.

 

4.. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op deze Klantenzone alsook de compilatie en schikking daarvan (teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, video's, software, database, gegevens enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van het CIBG.

De namen en logo's van het CIBG die worden weergegeven op het internetportaal zijn auteursrechtelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Het is niet toegestaan de merken van het Klantenzone portaal op welke wijze dan ook te gebruiken in samenhang met andere producten of diensten dan die van het CIBG, indien zulks verwarring kan doen ontstaan bij de consumenten of indien het CIBG daardoor in zijn belangen kan worden geschaad of in diskrediet kan worden gebracht.

Tenzij de gebruiker vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe gekregen heeft van het CIBG, is het hem strikt verboden het geheel of een deel van dit internetportaal in enige vorm of op enige wijze en op welke informatiedrager dan ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te reproduceren, te vertalen, weer te geven, te wijzigen, door te zenden, te publiceren, aan te passen, te distribueren, te verspreiden, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, of op enige andere manier te exploiteren. Elke overtreding of inbreuk kan burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben.

 

 1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

5.1 Principes

De Klantenzone website wil zich aanpassen aan de nieuwe digitale realiteit en de nieuwe bepalingen van het Europese recht. 

Dit Klantenzone portaal, werd in overeenstemming gebracht met verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Deze verordening versterkt de rechten van de Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonsgegevens, met name door een eengemaakt juridisch kader te bieden.

Het CIBG, uitgever van het Klantenzone portaal, heeft een duidelijk en welomschreven beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) vastgesteld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

In deze rubriek worden de volgende vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens beantwoord:

 

5.2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk(e) doeleind(en)?

Het CIBG verzamelt alleen persoonsgegevens in de mate die nodig is om een specifieke functie te vervullen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden hergebruikt.

De verzamelde gegevens zijn de volgende:

 • Voornaam en naam van de gebruiker ;
 • E-mail adres van de gebruiker ;
 • De naam van de administratie tot wie de gebruiker behoort (naam van de organisatie of van de administratie).

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor het volgende rechtmatige doeleind:

Toegang geven tot de informatie en de inhoud van de diensten die de gebruiker gebruikt.

 

5.3 Wie kan zijn toestemming geven?

De gebruiker bevestigt zijn akkoord en geeft duidelijke, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming tot de verwerking van zijn gegevens. Hiertoe dient de gebruiker een uitdrukkelijke verklaring af te leggen via het elektronische formulier dat de toestemming bevestigt


De gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn toestemming in te trekken, zonder dat dit een invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking, die berust op de toestemming die gegeven werd vóór de intrekking.  Door gebruik te maken van de diensten van de Klantenzone website, verklaart de gebruiker dat hij bekwaam is om zijn rechten uit te oefenen, of, als hij minderjarig is, dat hij de voorafgaande geldige toestemming gekregen heeft van zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordigers overeenkomstig het Belgische en Europese burgerlijke recht.

Het CIBG waakt over de privacy van minderjarigen en vraagt ouders of de wettelijke vertegenwoordigers om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen in geen geval hun eigen toestemming geven tot de verwerking van hun persoonsgegevens voor de doeleinden van voorliggende website.
Het CIBG kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de diensten gebruikt zouden worden zonder het genoemde toezicht en de genoemde toelatingen.

 

5.4 Wie is de ontvanger van de persoonsgegevens?

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn voorbehouden voor het exclusieve gebruik van de verwerkingsverantwoordelijke. Ze worden in geen geval doorgegeven aan een derde of een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

 

5.5. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Voor de Klantenzone website is de verwerkingsverantwoordelijke CIBG – Kunstlaan 21 – 1000 Brussel.

 

5.6. Wat is de verwerking van uw persoonsgegevens?

De gegevens van de gebruiker worden gebruikt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze voor de rechtstreekse verwerking van zijn vragen, berichten of acties waaraan hij via de website deelneemt. Ze worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies.

 

5.7.  Welke rechten kunt u uitoefenen op uw persoonsgegevens?

Overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beschikt de gebruiker over volledige duidelijkheid op de verwerking van zijn gegevens. 

De gebruiker kan de hieronder vermelde rechten laten gelden door aan de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekend en gedateerd verzoek te richten, vergezeld van een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart, dat hij ter plaatse overhandigt of per post opstuurt naar het volgende adres: CIBG – Kunstlaan 21 – 1000 Brussel – of per e-mail naar privacy@cibg.brussels.

Indien hij het verzoek ter plaatse overhandigt, bezorgt de persoon die het ontvangt de auteur van het verzoek onmiddellijk een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Data Protection Officer:

dpo@cibg.bussels

of per post naar het volgende adres:

Data Protection Officer, CIBG, Kunstlaan 21,1000 Brussel.

 

 • 5.7.1. Recht op inzage

De gebruiker van het internetportaal heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens die het voorwerp van verwerkingen vormen, in begrijpelijke vorm te verkrijgen alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die verwerkingen.

De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

 

 • 5.7.2. Recht op rechtzetting

De gebruiker kan kosteloos alle hem betreffende onjuiste persoonsgegevens laten rechtzetten en ook alle hem betreffende persoonsgegevens laten wissen die, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, de verstrekking of de bewaring verboden zijn of die langer dan toegelaten werden bewaard.

De verwerkingsverantwoordelijke dient de gebruiker alsook de personen aan wie de onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens werden verstrekt, binnen een maand na de indiening van de vraag in kennis te stellen van de gevraagde rechtzetting of wissing van gegevens, tenzij de kennisgeving aan de geadresseerden onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen.

 

 • 5.7.3. Recht van bezwaar

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, behalve indien deze werden verzameld om een wettelijke verplichting na te komen, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de gebruiker partij is of worden gebruikt voor een doeleinde waarvoor de gebruiker duidelijk toestemming heeft gegeven;

In geval van gerechtvaardigd bezwaar mag de verwerkingsverantwoordelijke deze gegevens niet langer verwerken.

 

 • 5.7.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 1. a) de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst;
 2. b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

 • 5.7.5 Recht op vergetelheid en recht op beperking van de verwerking van de gegevens

De betrokkene heeft het recht op wissing van de hem betreffende persoonsgegevens.  Daarnaast heeft hij het recht het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken. In beide gevallen moeten de door de verordening voorziene voorwaarden zijn vervuld.

Het gegevensbeschermingsbeleid doet geen afbreuk aan de rechten van het CIBG ten aanzien van sommige gebruikers ten opzichte van wie een overeenkomst, de wet of elk ander contractueel, regelgevend of wettelijk document meer uitgebreide bewerkingen toestaat. In dat geval is de meest gunstige norm voor het CIBG van toepassing.

 

5.8. Hoe worden cookies gebruikt?

De Klantenzone website is van plan de bezoekers in kennis te stellen van het gebruik van wat in de wet wordt genoemd “informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker”, beter bekend als “cookies”.

Een cookie is een bestand dat door de server van de Klantenzone website  wordt verzonden en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer om een spoor bij te houden van de bezochte internetsite. Dit bestand bevat een bepaald aantal gegevens over dit bezoek.

De gebruiker kan weigeren dat cookies op zijn computer worden opgeslagen door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen. Niettemin kan deze weigering tot gevolg hebben dat bepaalde diensten van het internetportaal ontoegankelijk worden.

 

 • 5.8.1. Statistische cookies

De Klantenzone website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het aantal bezoekers aan de website en hun surfgedrag te analyseren.

Deze statistische cookies leveren de Klantenzone website informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan tot twee jaar oplopen.

 

5.9. Welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om uw gegevens te beschermen?

 

 • 5.9.1. Kwaliteit

De Klantenzone website waakt er nauwlettend over dat de onjuiste, onvolledige, niet ter zake dienende of verboden gegevens worden rechtgezet of gewist, en dat zij up-to-date worden gehouden.

 

 • 5.9.2. Geheimhouding

De Klantenzone website zorgt enerzijds ervoor dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst; en anderzijds dat deze personen in kennis worden gesteld van de beginselen en voorschriften van de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook van de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten.

 

 • 5.9.3. Veiligheid

Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, heeft de Klantenzone website de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, tegen de wijziging van of de toegang tot en iedere andere niet-toegelaten verwerking van de ontvangen gegevens op zijn internetportaal.

Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

 

5.10. Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren gedurende een periode die niet langer duurt dan nodig voor het doeleinde waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt. 

Na deze periode worden de gegevens automatisch uit onze databases gewist.

 

5.11. Het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens?

Overeenkomstig artikel 30 van verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) houdt het CIBG een register bij van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens.

 

5.12. Welke zijn de beroepsmogelijkheden?

Wanneer hij van mening is dat de persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die niet overeenstemt met de Europese verordening, kan de gebruiker kosteloos een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer hij moeilijkheden of problemen ondervindt bij de uitoefening van de hierboven genoemde rechten of wegens niet-nakoming van de door de verordening voorgeschreven verplichtingen.

Daarnaast heeft de gebruiker recht van gerechtelijk beroep ten aanzien van bepaalde handelingen en beslissingen van de toezichthoudende overheid wanneer deze een juridisch dwingende beslissing neemt of nalaat de gebruiker binnen een termijn van drie maanden in te lichten over de vooruitgang of de uitkomst van zijn klacht.

 

 1. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en de Europese verordening. Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze dienst, maken het voorwerp uit van een minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsmelding langs elektronische weg wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden aangelegd en bewaard.

 

 1. Contactgegevens
 • CIBG – Kunstlaan 21 – 1000 Brussel
 • E-mailadres: servicemanagement@cibg.brussels
 • E-mailadres van de Data Protection Officer (DPO), te gebruiken voor alle vragen rond persoonsrecht: privacy@cibg.brussels